Doji Zeshin

Former Crane Ambassador to Toshi Ranbo, retired into the Brotherhood of Shinsei

Description:
Bio:

Doji Zeshin

Withering Empire jlbm