Daidoji (Otomo) Motoki

The Ambassador's aide, husband to Daidoji Ise

Description:

Otomo Courtier 1/Doji Courtier 2

<!- @page { size: 21.59cm 27.94cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } ->
Bio:

Daidoji (Otomo) Motoki

Withering Empire jlbm