Doji (Shosuro) Umeko

Crane Courtier assigned to Toshi Ranbo, wife to Doji Kikuro

Description:

Bayushi Courtier 1/Doji Courtier 2

Bio:

Doji (Shosuro) Umeko

Withering Empire jlbm